bề mặt cứng của cuộn nghiền đấu thầu các nhà máy than