các bước chiết xuất để tạo ra bước tuyển nổi bọt vàng