vàng được xử lý như thế nào trong quá trình xay xát