phân loại người hưởng lợi từ việc tiêu thụ ít quặng vàng