Thiết bị dự án thí điểm thụ hưởng quặng mangan ở Ấn Độ