các yếu tố đó đã được thúc đẩy khai thác ở Nam Phi